جانم فدای سید علی

گر دست دهد خاک کف پای نگارم..........بر لوح بصر خط غباری بنگارم
بایگانی حدیــــــــــــــــث

آرشیـــــــــــــــــــــــــــــو